ඉහල අමතර ආදායමක් සමග රුසියාවේ අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට දැන් ඔබටත් අවස්ථාවක්….

#1 Year Russian Language Courses with Part Time Job.#Rs. 550000/-✍️ Course Fee✍️ Accommodation✍️ Medical Checkup✍️ Insurance Fee✍️ Airport Pickup✍️ Air-Tickets

☑️100% වීසා සහතිකය / IELTS , Sponsor අවශ්‍ය නොවේ☑️අවම සුදුසුකම් : අ.පො.ස.(සා.පෙළ පෙනීසිටීම)☑️වයස අවු. 18 – 45.=====================================

#මෙම රුසියානු භාෂා පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් ඔබට ලැබෙන වාසි.

☑️ වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට යොමුවන සිසුන් සඳහා මෙම පාඨමාලාවෙන් පසු ????‍???? MBBS ????‍???? Engineering ????‍???? Science ????‍???? Management වැනි ඕනෑම උපාධි පාඨමාලාවක් ඉතා අවම පිරිවැයකින් රුසියාව තුළදී සම්පූර්ණ කර ගත හැකි වීම.

☑️ උපාධි පාඨමාලාවෙන් පසු රැකියා (Job visa) සහ ස්ථිර පදිංචිය (PR) සඳහා අයඳුම් කිරීමට හැකියාව ඇත.

☑️ පහසුවෙන් ඕනෑම schengen රටකට සංචාරක වීසා අයඳුම් කිරීමට ද හැකියාව

=====================================Degree එකේ 3 වන අවුරුද්දෙන් පසුව Germany – Italy – France – Poland – Denmark යන රටවලට මාරු වී අවසන් අවුරුද්ද එහි ඉවර කිරීමට ඇති හැකියාව===============================================103,High-level Rd,Pannipitiya,Maharagama, Sri Lanka.

Hotline+94 716791445+94 777182958